Informácia o spracúvaní osobných údajov


Pre informačný systém: IS Technická kontrola, IS Emisná kontrola, IS kontrola originality

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Precioza, spol. s r.o.,
Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34113037
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: zaznamenanie transparentného výsledku technickej, emisnej kontroly a kontroly originality v celoštátnom informačnom systéme a Spracúvanie
osobných údajov na účely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v nadväznosti na zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 137/2018 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, vyhlášky 138/2018 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly, vyhlášky 139/2018 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany
sa nevykonáva.


2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: technici technickej, emisnej kontroly a kontroly originality, prevádzkovatelia vozidiel a osoby zdržujúce sa v priestore pracoviska technickej, emisnej kontroly a kontroly originality monitorovanom monitorovacím zariadením.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového
zariadenia, údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a
organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis.

Iný oprávnený subjekt
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlášky: 137/2018, Z.z., 138/2018 Z. z.a 139/2018 Z.z. VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, emisnej kontroly a ontroly originality.

Okresný úrad odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

typový schvaľovací orgán v rámci pracovísk nachádzajúci sa na celom území Slovenskej republiky,

schvaľovací orgán v sídle kraja v rámci pracovísk nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

schvaľovací orgán v rámci pracovísk nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

oprávnená osoba emisnej kontroly v rozsahu vykonaných emisných kontrol oprávnenou osobou emisnej kontroly,

oprávnená osoba technickej kontroly v rozsahu vykonaných technických kontrol oprávnenou osobou technickej kontroly,

technická služba kontroly originality spravujúca register prevádzkových záznamov vozidiel

 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vyhlášky: 137/2018, Z.z., 138/2018 Z. z.a 139/2018 Z.z. VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po
dobu 20 rokov od ich získania7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na
automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú onej
spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných
údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému
orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť
osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

 

Back to top